Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole

Zloženie rodičovskej rady

Predsedníčka: Marianna Horňáková

Pokladníčka:  Alena Kostolná

Členovia:
Miroslava Mikulová
Eva Izsáková - Bogárová
Martina Nejedlíková

Základné informácie o funkcii rodičovského združenia

1) Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole je dobrovoľné združenie rodičov alebo iných zákonných zástupcov žiakov školy. Je právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahoch pod svojím menom a nesie zodpovednosť, ktorá z týchto vzťahov vyplýva.
2) Rodičovské združenie spolupracuje s vedením školy pri riešení problémov výchovy a vzdelávania žiakov, pri organizovaní domácich a zahraničných stykov školy a pri usmerňovaní vzťahu rodičov ku škole a naopak.
3) Rodičovské združenie posudzuje výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu, vyjadruje sa k metodike tejto práce a v rámci svojich možností poskytuje škole materiálnu, organizačnú a personálnu pomoc pri práci so žiakmi.
4) Rodičovské združenie zhromažďuje a rieši námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy a vzdelávania žiakov, zabezpečovania tohto procesu a vzťahov, v ktorých sa uskutočňuje.
5) Príjmy rodičovského združenia tvoria členské príspevky, výnosy z podujatí rodičovského združenia, dobrovoľné príspevky a dary rodičov vrátane sponzorstva a účelové dary a príspevky. Rozpočet rodičovského združenia pripravuje výkonný výbor rodičovského združenia a predkladá ho na schválenie rodičovskej rade na jej prvom zasadnutí v školskom roku. Rodičovská rada je najvyšším orgánom rodičovského združenia. Schvaľuje štatút a rozpočet organizácie a rozhoduje o jeho koncepčnom využití. Čerpanie finančných prostriedkov rodičovského združenia sa sleduje na základe dokladov a záznamov vo finančnom denníku, ktorý vedie hospodár rodičovského združenia.

V prípade záujmu si môžete stiahnuť kompletné znenie štatútu rodičovského združenia v podobe PDF-dokumentu:

Štatút rodičovského združenia (PDF-124 kB) »

Táto stránka používa cookies. Viac info