Rada školy

Zloženie rady školy

Predsedníčka: Mgr. Miroslava Dojčanová (pedagóg)

Členovia:
JUDr. Katarína Csikósová (rodič)
Mgr. Elena Keselá (rodič)
PaedDr. Nikoleta Körösiová (rodič)
MUDr. Kristína Švecová (rodič)
Mgr. art. Peter Fašanok (pedagóg)
MUDr. Jozef Grell (poslanec)
Róbert Tölgyesi (poslanec)

Zapisovateľka: Ivana Felixová (nepedagogický zamestnanec)

Základné informácie o funkcii rady školy

1) Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy.
2) Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy. Navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie riaditeľa školy a vyjadruje sa k návrhu na odvolanie riaditeľa školy.
3) Rada školy sa vyjadruje ku koncepčným zámerom rozvoja školy a to najmä:
- k návrhu na počet prijatých žiakov, 
- k informáciám o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu,
- k správe o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy,
- k návrhu rozpočtu,
- k návrhu na vykonávanie hospodárskej činnosti školy
- k správe o výsledkoch hospodárenia školy.

V prípade záujmu si môžete stiahnuť kompletné znenie štatútu rady školy v podobe PDF-dokumentu:

Štatút rady školy (PDF-69,6 kB) »

Táto stránka používa cookies. Viac info