Fotogaléria histórie školy

Hoci sa všetky tváre a významné udalosti do galérie nedostali, vznikala s láskou, nostalgiou, spomienkami na tých, ktorí už nie sú medzi nami, ale aj s pocitmi úprimnej vďaky za vykonané dielo. Vraví sa, že umenie robí človeka lepším a ľudskejším. Potvrdením tejto múdrej vety sú naši učitelia, žiaci a priatelia školy, ktorým je nasledujúci priestor venovaný. Pri príležitosti 70. výročia založenia Základnej umeleckej školy v Šali sme vytvorili krátky film inšpirovaný jej históriou aj súčasnosťou. Môžete si ho pozrieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=MrGCTOJJFTw

1952/1953

O založenie našej školy sa veľkou mierou pričinila pani učiteľka Vilma Rapcová. V rokoch 1952-53 a 1955-58 vykonávala funkciu riaditeľky školy. Vyučovala hru na klavíri a hudobnú náuku od vzniku školy až do roku 1993.

1952/1953

Jedným zo spoluzakladateľov školy bol aj riaditeľ Osemročnej strednej školy v Šali (neskôr zástupca riaditeľa Jedenásťročnej strednej školy v Šali) František Patek. V rokoch 1952-58 vyučoval hru na husliach.

1953/1954

Poverovacím dekrétom Krajského národného výboru v Nitre sa v roku 1953 zmenilo postavenie školy zo súkromnej inštitúcie na inštitúciu poštátnenú a úradne riadenú. Dekrét poveril funkciou riaditeľky školy Etelu Svobodovú, ktorá vo funkcii zotrvala do roku 1955. V rokoch 1952-56 vyučovala hru na klavíri.

1956/1957

Hudobná škola sa na dva roky premiestnila do hygienicky nevhodných priestorov kaštieľa. Pamätníci si na schátralé miestnosti spomínajú aj takto: "Za daždivých dní sa na klavír, aby naň nepršalo, kládli krčahy a umývadlá na zachytávanie vody!"

1958/1959

Dlhoročným riaditeľom a učiteľom školy bol Jozef Bránsky. Vyučoval hru na husliach v rokoch 1958-91 a v rokoch 1958-78 vykonával funkciu riaditeľa. Na hudobnom odbore založil sláčikové kvarteto a sláčikový súbor. Vynikal bohatými hudobnými skúsenosťami a ovládal hru na viacerých hudobných nástrojoch. Pôsobil aj vo funkcii koncertného majstra Komorného orchestra slovenských učiteľov v Trenčianskych Tepliciach.

1958/1959

Škola sa premiestnila do budovy bývalého okresného stavebného podniku na ulici Sovietskej armády (dnes Hlavná ulica). Zo zrušených úradov povereníctiev sa do školy previezol starý vyradený nábytok.

1960/1961

Sláčikový súbor založil učiteľ a zároveň riaditeľ školy, Jozef Bránsky. Fotografia zachytáva záverečný koncert školy.

1960/1961

Spolu so sláčikovým súborom účinkoval aj detský spevácky zbor.

1962/1963

Vyučovacia hodina v triede pána učiteľa Jozefa Bránskeho.

1964/1965

Akordeónový súbor školy.

1965/1966

Pedagogický zbor. Zľava vpredu: p. uč. Jelenčíková, p. uč. Bránsky, p. uč. Hatríková, p. uč. Rapcová. Zľava vzadu: p. uč. Smiščíková, p. uč. Košická, p. uč. Sedlárová, p. uč. Komeinerová.

1965/1966

Veľkolepý návrh na stavebné úpravy kaštieľa pre potreby Ľudovej školy umenia v Šali ale aj pre iné kultúrne účely. Návrh vypracoval riaditeľ školy Jozef Bránsky a člen ZRPŠ Vladimír Šilhan. Na výreze z projektu vidíte malú časť z priestorov, ktoré mali byť vyhradené našej škole (hudobná sieň, učebňa hry na klavíri a akordeóne, sklad nástrojov a šatňa). Je veľká škoda, že sa celý nápad nezrealizoval.

1974/1975

Fotografia zachytáva jednu z prvých pedagogičiek výtvarného odboru, pani učiteľku Evu Plichtovú, na absolventskej výstave.

1976/1977

Absolventi I. stupňa s triednymi učiteľmi. Vpredu vidíte našu dlhoročnú pani zástupkyňu Valériu Sudorovú (vtedy Keszeliovú).

1982/1983

Oslavovali sme 30. výročie založenia školy. Na fotografii vidíte obálku pamätnej brožúry, ktorá vznikla pri príležitosti tohto jubilea.

1982/1983

Pedagogický zbor výtvarného odboru v jubilejnom šk. roku. Zľava: p. uč. Bábyová, p. uč. Plichtová, p. uč. Biróová (na zábere chýba p. uč. Vargová).

1982/1983

Pedagogický zbor hudobného odboru v jubilejnom šk. roku. Zľava vpredu: p. uč. Tégenová, p. uč. Kosová, p. uč. Kudri, p. uč. Današová, p. uč. Kadlec. Zľava vzadu: p. uč. Šárközi, p. uč. Sudorová, p. uč. Kotiersová, p. uč. Rapcová, p. riaditeľ Ruppeldt, p. uč. Ruppeldtová, p. uč. Kaducová, p. uč. Lau.

1982/1983

Hudobný odbor v priestoroch budovy Hydroconsultu na ulici Sovietskej armády (dnes Hlavná ulica).

1982/1983

Výtvarný odbor v budove na ulici SNP (tzv. Mlčuchov dom).

1988/1989

Žiaci výtvarného odboru spolu so svojimi pedagógmi skrášlili detské oddelenie Nemocnice s poliklinikou v Šali.

1988/1989

V priestoroch Krajského pedagogického ústavu v Bratislave sa uskutočnila výstava prác žiakov našej školy.

1988/1989

Časť pedagogického zboru. Zľava vzadu: p. uč. Sudorová, p. uč. Kosová, p. uč. Gyurovszká, p. uč. Hubinák, p. uč. Šárközi, p. uč. Lau, p. uč. Krommelová, p. uč. Današová, p. uč. Máčiková. Zľava vpredu: p. uč. Valentínová (vtedy Šormanová), p. uč. Szabová. Fotogfrafia pochádza z pozvánky na koncert učiteľov, ktorý sa uskutočnil 22. mája 1989.

1989/1990

Pod vedením pani učiteľky Magdalény Máčikovej vznikol na pôde literárno-dramatického odboru Detský recitačný kolektív "Šálik". Fotografia zachytáva detské pásmo "Hračky v dome", ktoré vzniklo podľa predlohy L. Friedovej.

1990/1991

Detský recitačný kolektív "Šálik" naštudoval inscenáciu "Ďuro, pozdrav Ďura" podľa predlohy Vincenta Šikulu.

1990/1991

Fotografia zachytáva jedno z prvých vystúpení tanečného odboru na "Šalianskych jarných trhoch".

1990/1991

V budove na Hlavnej ulici vznikla divadelná (a zároveň koncertná) sála školy, ktorá nám slúži až dodnes. Na fotografii vidíte žiakov literárno-dramatického odboru na slávnostnom otvorení javiska.

1991/1992

Pod vedením pána učiteľa Karola Šormana bol založený Detský dychový súbor ZUŠ. Členovia súboru sa po prvýkrát predstavili na "Vítaní zimy" v Dome detí v Šali a vyhrávaním na kočoch s konským záprahom, ktoré obchádzali naše mesto.
Fotografia zachytáva jedno z prvých vystúpení súboru, s ktorým sú až dodnes spojené mnohé spoločenské a kultúrne podujatia v Šali a v okolí.

Jednou z akcií, na ktorej nesmie detská dychovka chýbať, je aj každoročný "Challenge Day".

1996/1997

Pod vedením pani učiteľky Dany Janebovej začali aktívne pracovať súbory mažoretiek pri ZUŠ. Fotografia zachytáva jedno z prvých vystúpení mažoretiek. Súbor účinkoval v galaprograme "Šalianskych slávností" na nádvorí kaštieľa, kde okrem toho vystúpili zaujímavé hudobné a tanečné súbory z nášich družobných miest (Oroslány a Telč).

1996/1997

Z bývalých členov Detského dychového súboru ZUŠ a niekoľkých nových záujemcov zo SOUCh v Šali vznikol Mládežnícky dychový súbor pri SOUCh. Súbor viedol pán učiteľ Karol Šorman. Žiakov v súbore pripravoval aj pán učiteľ Štefan Szöllösy a pani učiteľka Anna Današová.

Členovia mládežníckej dychovky účinkujú na nádvorí budovy výtvarného odboru ZUŠ.

O histórii detskej a mládežníckej dychovky sa dočítate v pamätnej publikácii Karola Šormana "75 rokov dychovej hudby v Šali" (1997). Kliknite na odkazy:
Detská dychovka a
Mládežnícka dychovka.

1996/1997

Pod vedením pána učiteľa Štefana Szöllösyho vznikol Detský orchester ZUŠ. Účinkovali v ňom žiaci sláčikového a dychového oddelenia spolu s pani učiteľkou Margitou Krommelovou, pani učiteľkou Annou Današovou a pani učiteľkou Norou Valentínovou. Prvý koncert detského orchestra sa uskutočnil v divadelnej sále ZUŠ v decembri 1996.

1996/1997

Spolu s detským orchestrom vznikol pod vedením pána učiteľa Štefana Szöllösyho aj Big-band, v ktorom účinkovali učitelia našej školy, učitelia spriatelených ZUŠ, bývalí žiaci školy, amatérski a profesionálni hudobníci.

1997/1998

Orchestre účinkovali spoločne na vianočnom koncerte školy, ktorý sa uskutočnil 15. decembra 1997 v kinosále Mestského kultúrneho strediska v Šali.

1998/1999

Koncerty pani učiteľky Henriety Záležákovej a jej žiakov patrili vždy k zaujímavým podujatiam. Fotografia zachytáva vystúpenie speváckeho zboru na vianočnom koncerte školy, ktorý sa uskutočnil v Kostole sv. Margity.

1999/2000

Spisovateľ Daniel Hevier, krstný otec Detského divadelného súboru "Šálik", na besede medzi našimi divadelníkmi.

1999/2000

Budova výtvarného a literárno-dramatického odboru sa premenila na rozprávkové kráľovstvo. Rozprávkové postavy stvárnili žiaci literárno-dramatického odboru pod vedením pani učiteľky Magdalény Máčikovej. Pani učiteľky Judita Bujnová a Eva Molnárová sprevádzali rozprávkovým kráľovstvom návštevníkov školy, ktorí mohli vidieť Šípkovú Ruženku, Levočskú bielu pani, Malú morskú vílu, princa bojujúceho s drakom, Popolušku, šachovú dámu, tureckého vojaka i ježibabu.

1999/2000

Súbor mažoretiek "Kontesy" na Majstrovstvách SR mažoretiek v Bratislave na Devíne.

2000/2001

Učitelia výtvarného odboru zorganizovali seminár a výstavu svojich prác v priestoroch Metodického centra v Bratislave. Pre svojich kolegov pripravili kurz smaltu a emailu. Akcia sa stretla s veľmi dobrým ohlasom.

2001/2002

Oslavovali sme 50. výročie založenia školy. Na fotografii vidíte obálku pamätnej brožúry, ktorá vznikla pri príležitosti jubilea. 22. februára 2002 sa uskutočnil slávnostný koncert učiteľov a bývalých žiakov školy a vernisáž výstavy učiteľov výtvarného odboru. Prečítajte si, čo nám zaželali vtedajší predstavitelia mesta a rady školy na stránke Príspevky k 50. výročiu založenia školy.

Pri príležitosti 50. výročia našej školy o nás písali aj v "Slove Šaľanov" (2002).

2004/2005

V priestoroch Kaštieľa v Šali sa uskutočnil koncert pani učiteľky Henriety Záležákovej a jej žiakov. Na záberoch vidíte vystúpenie pani učiteľky Henriety Záležákovej a jej úspešných žiakov, Juraja Hollého a Igora Bečára.

2006/2007

Na pôde literárno-dramatického odboru bol založený Divadelný súbor "Prievan". Súbor úspešne odštartoval svoju činnosť inscenáciou na motívy starých gréckych bájí a povestí "Afrodita, Psycha a tie ďalšie...".

2006/2007

Naši najstarší ale o to váženejší študenti, pani Klimková a pán Tóth, spoločne s triednym učiteľom Čeňkom Žiačekom. Sú dôkazom toho, že záľubám sa možno venovať v každom veku.

2006/2007

Uskutočnilo sa zaujímavé podujatie na tému "Renesancia". Na jeho príprave spolupracoval hudobný, výtvarný a literárno-dramatický odbor ZUŠ. Pozrite si fotogalériu z celej akcie.

2006/2007

Časť pedagogického zboru výtvarného odboru. Zľava: p. uč. Bujnová, p. uč. Molnárová, p. uč. Boríková-Jančovičová, p. uč. Žiaček, p. uč. Vanek.

2007/2008

2007/2008

Umelecké odbory spojili sily a um a vytvorili Koncert pre kráľovnú (Máriu Teréziu).

2008/2009

2008/2009

Kapacita bábkovej sály MsKS onedlho nebude stačiť návštevníkom našich predstavení, kde prezentujeme súčasne umenie hudbné, tanečné, výtvarné aj literárno - dramatické. V tomto roku sme sa inšpirovali témou Rozprávka. V tomto období sa na pódiu začína objavovať nové rodinné striebro ZUŠ v Šali - detský spevácky zbor.

2014/2015

2014/2015

Orchester je vážne teleso, potrebuje spoločne skúšať, aby predstavenie dopadlo dobre. Aj toto sa naši žiaci naučili pri príprave spevohry Legenda o breze, ktorú pre nás napísal prof. Juraj Hatrík.

2016/2017

2016/2017

Vyšli sme so svojím umením do centra mesta s cieľom pochváliť sa, pobaviť a prilákať nových záujemcov o štúdium. Takto sa zrodila tradícia ZUŠky v meste.

2018/2019

2018/2019

Zamestnanci ZUŠ v Šali sa zúčastnili spoločného teambuildingu vo Visegráde

2018/2019

2018/2019

Šaliansky akord - naša školská súťaž v preukázaní vedomostí z hudobnej náuky.

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti