Poplatky za štúdium

Poplatky za štúdium v školskom roku 2020/2021

Údaje k platbám:

Základná umelecká škola v Šali
Kukučínova 535/27, 927 01 Šaľa

Úhrada školného
Číslo bankového účtu: 2017045458/0200
IBAN: SK 29 0200 0000 0020 1704 5458

Úhrada ZRPŠ
Číslo bankového účtu: 3576942651/0200
IBAN: SK 54 0200 0000 0035 7694 2651

Pri úhrade je potrebné uviesť variabilný a špecifický symbol.

1) školné

Na základe VZN zriaďovateľa  od 1.9.2019 riaditeľstvo ZUŠ v Šali stanovuje výšku školného nasledovne:

 • skupinové vyučovanie: 6 € mesačne
 • individuálne vyučovanie: 8 € mesačne

 • Štúdium pre dospelých do 25 rokov:
      skupinové vyučovanie: 12 € mesačne (pracujúci)
                                             6 €  mesačne (študent)
      individuálne vyučovanie: 13 € mesačne (pracujúci)
                                                8 € mesačne (študent)
 • Štúdium pre dospelých nad 25 rokov:
      skupinové vyučovanie 35 € mesačne
      individuálne vyučovanie 35 € mesačne

Žiaci, ktorí navštevujúci viac odborov ZUŠ platia školné v každom odbore.
Žiaci hudobného odboru, ktorí študujú vo viacerých oddeleniach, platia školné v každom oddelení.


2) príspevok do fondu ZRPŠ    

 • 15 € v každom odbore ZUŠ za obdobie jedného školského roka

 


Doklady a záznamy o použití príspevkov rodičovského združenia vedie hospodár rodičovského združenia vo finančnom denníku. Použitie finančných prostriedkov z príspevkov rodičovského združenia schvaľuje Rodičovská rada Rodičovského združenia pri ZUŠ v Šali. Z príspevkov rodičovského združenia sa hradia výdaje spojené s učebnými pomôckami a podujatiami školy, napr.: pracovný materiál a nástroje pre výtvarníkov, notový materiál pre archívy hudobného odboru; zakúpenie, ladenie a oprava hudobných nástrojov, výroba kostýmov pre literárno-dramatický a tanečný odbor, zakúpenie kníh, učebníc, audio-vizuálnych pomôcok a prehrávacej techniky, rozmnožovanie učebných textov,  poplatky za účasť žiakov na súťažiach, finančné zabezpečenie žiackych kultúrnych podujatí a zájazdov, ocenenia žiakov v celoškolských súťažiach a pod.

  Úhradou príspevku rodičovského združenia pomáhate skvalitniť a spestriť vyučovanie na našej škole.
Srdečne Vám ďakujeme.

Táto stránka používa cookies. Viac info