Poplatky za štúdium

Poplatky za štúdium v školskom roku 2017/2018

Údaje k platbám:

Základná umelecká škola v Šali
Kukučínova 535/27, 927 01 Šaľa

Úhrada školného
Číslo bankového účtu: 2017045458/0200
IBAN: SK 29 0200 0000 0020 1704 5458

Úhrada ZRPŠ
Číslo bankového účtu: 3576942651/0200
IBAN: SK 54 0200 0000 0035 7694 2651

Pri úhrade je potrebné uviesť variabilný a špecifický symbol.

1) školné

Na základe VZN zriaďovateľa  od 1.9.2016 riaditeľstvo ZUŠ v Šali stanovuje výšku školného nasledovne:

  • skupinové vyučovanie: 4,- € mesačne
  • individuálne vyučovanie: 5,- € mesačne
  • Štúdium pre dospelých do 25 rokov: 10,- € mesačne (pracujúci) alebo 5,- € mesačne (študent)
  • Štúdium pre dospelých nad 25 rokov:
    skupinové vyučovanie 30,- € mesačne
    individuálne vyučovanie 30,- € mesačne

Žiaci, ktorí navštevujúci viac odborov ZUŠ platia školné na každom odbore.
Žiaci hudobného odboru, ktorí študujú vo viacerých oddeleniach, platí školné za každé oddelenie.

2) príspevok do fondu ZRPŠ:

  • Hudobný a tanečný odbor: 15- €
  • Výtvarný a literárno-dramatický odbor: 15,- €

Doklady a záznamy o použití príspevkov rodičovského združenia vedie hospodár rodičovského združenia vo finančnom denníku. Použitie finančných prostriedkov z príspevkov rodičovského združenia schvaľuje Rodičovská rada Rodičovského združenia pri ZUŠ v Šali. Z príspevkov rodičovského združenia sa hradia výdaje spojené s učebnými pomôckami a podujatiami školy, napr.: pracovný materiál a nástroje pre výtvarníkov; notový materiál pre archívy hudobného odboru; zakúpenie, ladenie a oprava hudobných nástrojov; výroba kostýmov pre literárno-dramatický a tanečný odbor; zakúpenie kníh, učebníc, audio-vizuálnych pomôcok a prehrávacej techniky; rozmnožovanie učebných textov;  poplatky za účasť žiakov na súťažiach; finančné zabezpečenie žiackych kultúrnych podujatí a zájazdov; ocenenia žiakov v celoškolských súťažiach a pod.

Pokiaľ žiak navštevuje viac odborov ZUŠ, dostane šekovú poukážku na príspevok rodičovského združenia na každom odbore.

Ak ste sa rozhodli uhradiť príspevok rodičovského združenia, pomohli ste tým skvalitniť a spestriť vyučovanie na našej škole.
Srdečne Vám ďakujeme.

Táto stránka používa cookies. Viac info