Základné informácie o štúdiu na výtvarnom odbore

Ako sa stať žiakom výtvarného odboru

Záujemcovia o štúdium výtvarného odboru sa musia dostaviť na zápis do ZUŠ, ktorý sa koná vždy prvý júnový týždeň predchádzajúceho školského roka. Informácie o čase konania zápisu nájdete na stránke Plán podujatí výtvarného odboru. Záujemca o štúdium sa stáva riadnym žiakom školy po obdržaní potvrdenia o prijatí a po odovzdaní vyplnenej prihlášky svojmu triednemu učiteľovi. Od tohto momentu je žiak povinný zúčastňovať sa vyučovania na všetkých predmetoch, ktoré určujú učebné plány, a dodržiavať školský poriadok. Žiak môže štúdium ukončiť kedykoľvek na konci prvého polroka alebo na konci školského roka. Neplnoletý žiak môže štúdium ukončiť len so súhlasom zákonného zástupcu.

V akom veku začať

Štúdium výtvarného odboru začínajú deti vo veku 6-7 rokov (1. a 2. ročník na základnej škole), ale výnimočne aj nadané deti predškolského veku od 5 rokov (najstaršia veková skupina v MŠ).
O prijatie sa môžu uchádzať aj žiaci vo vyššom veku, študenti a dospelí.

Organizácia štúdia

V školskom roku 2008/2009 bol zavedený nový štátny vzdelávací program pre základné umelecké školy v Slovenskej republike. Na základe uvedeného dokumentu organizuje základná umelecká škola nasledujúce formy štúdia:

Prípravné štúdium je určené pre nadané deti predškolského veku.
Základné štúdium (I. stupeň) je určené pre deti vo veku počas plnenia povinnej školskej dochádzky. Člení sa na 2 časti:

  • 1. časť I. stupňa štúdia má najviac 4 ročníky a časovo sa zhoduje s 1. stupňom základnej školy (1. - 4. ročník).
    Úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre 1. časť I. stupňa základného štúdia získava žiak primárne umelecké vzdelanie.
  • 2. časť I. stupňa štúdia má najviac 5 ročníkov a časovo sa zhoduje s 2. stupňom základnej školy (5. - 9. ročník) a nižšími ročníkmi 5- a 8- ročných gymnázií.
    Úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre 2. časť I. stupňa základného štúdia získava žiak nižšie sekundárne umelecké vzdelanie.

Základné štúdium (II. stupeň) má najviac 4 ročníky a nadväzuje na I. stupeň štúdia.
Rozšírené štúdium je určené žiakom, ktorí v základnom štúdiu preukážu mimoriadne nadanie a vynikajúce študijné výsledky.
Skrátené štúdium je určené žiakom, ktorí začnú štúdium vo vyššom veku, alebo žiakom, ktorí sa pripravujú na štúdium na stredných alebo vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.
Štúdium pre dospelých má najviac 4 ročníky.

Klasifikácia

Štúdium výtvarného odboru ZUŠ sa riadi platnými učebnými osnovami a učebnými plánmi, ktoré sú schválené Ministerstvom školstva SR. Žiaci sú podobne ako na základnej škole hodnotení podľa platných metodických pokynov a dostávajú polročné a záverečné vysvedčenie. Na vysvedčení sú záznamy o klasifikácii, o zameškaných hodinách a taktiež o spôsobilosti žiaka postúpiť do vyššieho ročníka.

Prospech žiaka v jednotlivých predmetoch sa klasifikuje stupňami:
1. stupeň - výborný
2. stupeň - chválitebný
3. stupeň - uspokojivý
4. stupeň - neuspokojivý

Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého polroka a druhého polroka sa vyjadruje stupňami:
prospel s vyznamenaním
prospel
neprospel

Kontrahovanie

Mimoriadne nadaní žiaci môžu absolvovať 2 ročníky počas jedného školského roka (tzv. kontrahovanie). O spôsobilosti žiaka absolvovať 2 ročníky v jednom školskom roku rozhodne triedny učiteľ na základe dosiahnutých výsledkov.

Táto stránka používa cookies. Viac info