Poplatky za štúdium od 1.septembra 2016

Údaje k platbám:


Základná umelecká škola v Šali
Kukučínova 535/27, 927 01 Šaľa


Úhrada školného
Číslo bankového účtu: 2017045458/0200
IBAN: SK 29 0200 0000 0020 1704 5458


Úhrada ZRPŠ
Číslo bankového účtu: 3576942651/0200
IBAN: SK 54 0200 0000 0035 7694 2651

1) školné


Na základe VZN zriaďovateľa  od 1.9.2016 riaditeľstvo ZUŠ v Šali stanovuje výšku školného nasledovne:
 

  • skupinové vyučovanie: 4,- € mesačne
  • individuálne vyučovanie: 5,- € mesačne
  • Štúdium pre dospelých do 25 rokov: 10,- € mesačne (pracujúci) alebo 5,- € mesačne (študent)
  • Štúdium pre dospelých nad 25 rokov:
    skupinové vyučovanie 30,- € mesačne
    individuálne vyučovanie 30,- € mesačneUpozorňujeme rodičov, že od 1.9.2014 žiaci navštevujúci viac odborov platia školné v každom odbore.

Žiaci, ktorí v hudobnom odbore navštevujú viac hlavných predmetov ( napr. hra na klavíri aj hra na gitare) platia školné v plnej výške pre každý hlavný predmet  zvlášť.

2) príspevok do fondu ZRPŠ:
 

Na žiakov všetkých odborov sa vzťahuje jednorazový ( jedenkrát za školský rok) poplatok 15 eur.

 Doklady a záznamy o použití príspevkov rodičovského združenia vedie hospodár rodičovského združenia vo finančnom denníku. Použitie finančných prostriedkov z príspevkov rodičovského združenia schvaľuje Rodičovská rada Rodičovského združenia pri ZUŠ v Šali. Z príspevkov rodičovského združenia sa hradia výdaje spojené s učebnými pomôckami a podujatiami školy, napr.: pracovný materiál a nástroje pre výtvarníkov; notový materiál pre archívy hudobného odboru; zakúpenie, ladenie a oprava hudobných nástrojov; výroba kostýmov pre literárno-dramatický a tanečný odbor; zakúpenie kníh, učebníc, audio-vizuálnych pomôcok a prehrávacej techniky; rozmnožovanie učebných textov;  poplatky za účasť žiakov na súťažiach; finančné zabezpečenie žiackych kultúrnych podujatí a zájazdov; ocenenia žiakov v celoškolských súťažiach a pod.

Pokiaľ žiak navštevuje viac odborov ZUŠ, dostane šekovú poukážku na príspevok rodičovského združenia na každom odbore.

Ak ste sa rozhodli uhradiť príspevok rodičovského združenia, pomohli ste tým skvalitniť a spestriť vyučovanie na našej škole. Srdečne Vám ďakujeme.